معاونت میراث فرهنگی
معاونت گردشگری
عبدالرضا نصیری اصل

عبدالرضا نصیری اصل

معاون میراث فرهنگی استان فارس

مدیر دفتر معاونت

مدیر دفتر معاونت

آقای طاهرزاده

داخلی 502

تلفن های مستقیم گویا:

37274011

37274277

37274408

37274428

37274510

37274564

تلفن مستقیم دفتر معاونت:37274181

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
کارشناسان پاسخگو
شماره تلفن کارشناسان در اداره کل میراث فرهنگی
زمینه فعالیت معاونت
ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی
فرمها ،فرایندها و ضوابط اجرایی