معاونت سرمایه گذاری
معاونت سرمایه گذاری
جمشید معینی

جمشید معینی

معاون سرمایه‌گذاری
و طرح‌های استان فارس

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت سرمایه‌گذاری
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی

خدمات قابل ارائه توسط معاونت سرمایه‌ گذاری

حمایت از تشکل هاي مردم نهاد در حوزه ی میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 17021379000