معاونت میراث فرهنگی
معاونت گردشگری
عبدالرضا نصیری اصل

عبدالرضا نصیری اصل

معاون میراث فرهنگی استان فارس

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
کارشناس پاسخگو
فرم ها، فرایندها، ضوابط و آیین نامه ها
فرایندها

خدمات قابل ارائه توسط معاونت میراث فرهنگی

ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثارملی و بین المللی 17021366000