منشور اخلاقی کارکنان اداره کل

 

  • تلاش برای تحقق اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به اداره کل.
  • خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر ، روشهای مناسبتر و وفاداری به قانون .
  • اعتماد به مراجعان و مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت.
  • ارزش گذاری به وقت خود و مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر .
  • تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی .
  • برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی.
  • پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار .
  • تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری ،نظم و انضباط اجتماعی.
  • افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر و آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی .