میز خدمت

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

 فارس، شيراز، خیابان مدرس، روبروی فضیلت کد پستی: 7153744715

تلفنخانه مرکزی: 37274011(۰۷۱)

Image