میز خدمات الکترونیک

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

معاونت توسعه مدیریت

مدیرکل

معاونت میراث فرهنگی

معاونت میراث فرهنگی

معاونت گردشگری

معاونت گردشگری

معاونت صنایع دستی

معاونت صنایع دستی

معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

امور فرهنگی و ارتباطات

امور فرهنگی و ارتباطات

روابط عمومی

روابط عمومی

معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدیریت

یگان حفاظت

یگان حفاظت

معاونت سرمایه گذاری

حراست

سامانه پیشخوان مکاتبات ارباب رجوع

جهت ثبت، ارسال و پیگیری مکاتبات خود به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از این سامانه استفاده فرمایید

سامانه پیشخوان مکاتبات ارباب رجوع

جهت ثبت، ارسال و پیگیری مکاتبات خود به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از این سامانه استفاده فرمایید

سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
Image
درگاه ملی مجوزهای کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه  ثبت آمار گردشگری
سامانه ثبت آمار گردشگری
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه ملی خدمات دولت به مردم
اپلیکیشنها
سامانه‌ها و اپلیکیشنهای گوشی
خدمات پرسنلی
ثبت ماموریت و مرخصی
ثبت ماموریت و مرخصی
فیش حقوقی
فیش حقوقی
سامانه های دورکاری
ثبت ماموریت و مرخصی
ورود به سامانه جامع اداری و مالی
فضای ابری
فضای ابری
اتوماسیون اداری دیدگاه
اتوماسیون اداری دیدگاه
میراث فرهنگی فارس
  • بروزرسانی:20220411.